Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2024-31.12.2024.

 • Hel plass 1. og 2.trinn: 2245 + 257 kr i kost.
 • Halv plass 1. og 2.trinn: 0 kr + 257 kr i kost.
 • Hel plass 3. og 4.trinn: 3743 + 257 kr i kost.
 • Halv plass 3. og 4.trinn: 2620 kr + 257 kr i kost.

Kost er måltider, frukt og drikke som barnet får på SFO.

Les § 12  "tilbudstyper" i kapittel 4 av vedtektene for SFO for beskrivelse av hva hel og halv plass er.

12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn og 2. trinn 

Stortinget har vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timers gratis SFO for alle elever på 1. og 2.trinn. Fra 1. august gjelder ordningen også for 3. trinn.  

Kommunestyret i Lillestrøm kommune har vedtatt følgende

Oppholdsbetalingen til SFO-modellen barnet ditt har, reduseres med 12 timer.

Halv plass på 1.-3.trinn har kun 12 timer opphold. Man betaler derfor kun for kost.

Hel plass for 1.-3.trinn er 12 timer gratis kjernetid trukket fra oppholdsbetalingen. 

Søskenmoderasjon

Det er søskenmoderasjon for barn i SFO. Det betyr 30 prosent moderasjon for søsken nr. 2 og 50 prosent moderasjon for søsken nr. 3 og øvrige.

Søskenmoderasjon gis automatisk til søsken som er folkeregistrert på samme adresse, med samme foreldre. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon.

Ta kontakt på e-post til  faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å få registrert dette. Dokumentasjon på fast delt bosted må sendes inn.

Redusert betaling

Hvis prisen for SFO-plass er høyere enn 6 prosent av den samlede bruttoinntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris. Barnet må ha plass i SFO før du kan få vedtak om redusert betaling. 

Blir søknaden innvilget gir kommunen informasjon til barnets SFO om at du skal ha redusert foreldrebetaling og hva du skal betale per måned. 

Dersom du allerede har redusert foreldrebetaling i dag, må du søke på nytt for å få videreført dette ved nytt skoleår.

Søknadsfrist redusert betaling er 1.august


 • Du må søke for hvert skoleår innen fristen 01.08.Søknad kan sendes når du har mottatt skattemeldingen for inneværende år. Har du ikke mottatt skattemelding, eller har varig nedsatt inntekt inneværende år, må du dokumentere det i søknaden. Eksempler på inntektsdokumentasjon finner du under Dokumentasjon
 • Vi anbefaler at du søker før 31. mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris fra august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.
 • Det kan søkes gjennom hele året. For søknader som mottas etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Dette reguleres i forskrift til Opplæringslova.
 • Årlig regulering av pris i SFO kan medføre at 6% grensen endres og at hvem som har rett til redusert betaling også endres. Det anbefales å ta kontakt med kommunen dersom du lurer på om du kan ha rett til redusert betaling etter prisregulering.

Gratisplass i SFO 5.-10.trinn

Det er ikke foreldrebetaling for SFO-tilbudet for elever med særskilte behov på 5.-10.trinn som har et SFO-tilbud på kommunens spesialskoler. Kost må betales. 

Søk om redusert betaling

Når du har akseptert tilbud om SFO-plass i Lillestrøm kommune kan du søke i foreldreportalen i Vigilo. Du bruker ID-porten ved pålogging.

Søk redusert betaling

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å få innvilget redusert betaling fra august, er 1.august. 

Du kan søke om redusert betaling hele året. For søknader mottatt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Vi anbefaler at du søker før 31. mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris fra august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.

Veiledning til søknad

 • Gå til www.vigilo.no og logg på med ID-porten.
 • Huk av i søknaden for de barnet/barna du søker redusert betaling for. Vær oppmerksom på følgende dersom du har flere barn: har du søkt og fått innvilget redusert betaling for ett av flere barn vil du ikke automatisk få redusert betaling for andre barn som begynner i barnehage og SFO på et senere tidspunkt. Det kreves egen søknad for hvert enkelt barn.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av året, kan du sende ny søknad med dokumentasjon som viser varig nedgang i samlet inntekt.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent. Dersom du mottar faktura med full pris etter at du har fått vedtak om redusert betaling vil det bli korrigert på neste faktura.
 • Du må legge ved dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt (for eksempel skattemelding, lønnsslipper, vedtak fra NAV).

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Dersom du ikke får logget inn i Vigilo ligger det egen veiledning om hva du skal gjøre lenger ned på siden. 

Dokumentasjon

Kommunen innhenter husstandens inntektsopplysninger direkte fra skattemyndighetene dersom du skattet til Lillestrøm forrige år. Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene og hvilken kommune du skattet til. Skattet du til annen kommune enn Lillestrøm må skattemelding legges ved i søknaden.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

Eksempler på dokumentasjon

 • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • Dokumentasjon fra Lånekassen
 • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift
 • A-melding fra skatteetaten med oversikt over inntekt hittil i skatteåret

Søker du på grunnlag av varig nedgang i inntekt må du dokumentere godt. Dokumentasjonen må kunne knyttes til søker og med søker enten ved navn eller personnummer.

Jeg har ikke fødselsnummer, ID-porten eller bank ID på mobil og får ikke søkt i Vigilo

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får søkt i Vigilo, som for eks. manglende fødselsnummer eller at du ikke har tilgang på ID-porten pålogging eller BankID på mobil. 

Du kan benytte dette søknadsskjema i PDF-format.

Send inn søknadsskjema med vedlegg i posten til Lillestrøm kommune v/ barnehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm.

 

Informasjon om betaling

 • Betaling regnes fra den 1. i hver måned, uavhengig av dato for oppstart.
 • Det må betales for full dag, selv om dagen bare benyttes før eller etter skoletid.
 • Barnet beholder plassen til den sies opp, eller til og med 4. klasse.
 • Har familien ubetalte regninger fra tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning, må det være inngått en betalingsavtale eller hele beløpet må være betalt før barnet kan starte i SFO.

Søk om betalingsfritak på grunn av langvarig sykdom eller andre alvorlige grunner

Dette gjelder for barn som er borte i mer enn én måned. I noen tilfeller kan betalingsfritak også innvilges ved kortere fravær.

Du må laste opp dokumentasjon fra lege eller annen instans i søknaden.

Søk om betalingsfritak

Registrer deg som ny fakturamottaker

Ønsker du å motta fakturaene for plass på SFO? Da kan du registere deg som ny fakturamottaker her.

Registrer deg som ny fakturamottaker

Trenger du en kopi av faktura

Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune på Min side, innlogging med ID porten, øverst til høyre på denne siden.

Spørsmål om faktura

 • Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune under Min side, innlogging øverst til høyre på denne siden.
 • Dersom du har mottatt faktura for full plass etter du har fått vedtak om redusert oppholdsbetaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • For andre spørsmål til faktura eller betaling av plass kan du sende epost
 • Les mer om betaling av faktura til kommunen

Relaterte sider