Søknadsfrist for redusert betaling i SFO er 1. august

 • For skoleåret 2021/22 er søknadsfristen 1. august.
 • Dersom du allerede har innvilget vedtak om redusert betaling skal du ikke søke på nytt før skattemelding for 2020 foreligger i april.
 • Du kan likevel søke på nytt om du allerede har innvilget vedtak, hvis husstanden har fått varig nedgang i inntekt (for eksempel på grunn av permittering eller oppsigelse). Husk da å legge ved dokumentasjon på ny lavere inntekt.
 • Fra 1.1.21 har kommunen satt ny maxpris. Dette medfører at 6% grensen øker og det kan dermed være flere som kan ha rett til redusert betaling inneværende skoleår. 

Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2021-31.12.2021

 • 5 dager: 3 370 kr + 231 kr i kost
 • 4 dager: 2 706 kr + 200 kr i kost
 • 3 dager: 2 053 kr + 163 kr i kost
 • 2 dager: 1 422 kr + 111 kr i kost
 • 1 dag: 788 kr + 58 kr i kost
 • Delt måned (50%): 1.686 kr + 116 kr i kost

Søskenmoderasjon

Det er søskenmoderasjon for barn i SFO. Det betyr 30 prosent moderasjon for søsken nr. 2 og 50 prosent moderasjon for søsken nr. 3 og øvrige.

Søskenmoderasjon gis automatisk til søsken som er folkeregistrert på samme adresse, med samme foreldre. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon.

Ta kontakt på e-post til  faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å få registrert dette. Dokumentasjon på fast delt bosted må sendes inn.

Om redusert betaling

Hvis prisen for SFO-plass er høyere enn 6 prosent av den samlede bruttoinntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris. Barnet må ha plass i SFO før du kan få vedtak om redusert betaling. 

Dersom du allerede har redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i dag, må du søke på nytt for å få videreført dette ved nytt barnehage- og skoleår.

Søknadsskjema for redusert betaling

Når du har akseptert tilbud om SFO-plass kan du søke i foreldreportalen. Du bruker ID-porten ved pålogging.

Søk redusert betaling

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august, men du kan søke hele året.

For søknader om redusert foreldrebetaling som mottas etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Vi anbefaler at du søker før 31. mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris fra august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.

Dokumentasjon

Kommunen innhenter husstandens inntektsopplysninger direkte fra skattemyndighetene. Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

Eksempler på dokumentasjon

 • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • Dokumentasjon fra Lånekassen
 • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift

Veiledning til søknad

 • Gå til www.vigilo.no og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn skal du bare sende én søknad.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av året, kan du sende ny søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent. Dersom du mottar faktura med full pris etter at du har fått vedtak om redusert betaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • Du må legge ved dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt (for eksempel skattemelding, lønnsslipper, vedtak fra NAV). 

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Informasjon om betaling

Har familien ubetalte regninger fra tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning, må det være inngått en betalingsavtale eller hele beløpet må være betalt før barnet kan starte i SFO.

 

Retningslinjer for betaling

 1. Betalingen skjer hver måned på tilsendt faktura. Det betales for 11 hele måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.
 2. Det må betales for hel måned, betaling regnes fra den 1. i hver måned.
 3. Det gis ikke betalingsfritak for ferier utover betalingsfri måned.
 4. Ved sammenhengende sykdom utover en måned kan det søkes om betalingsfritak for hele sykdomsperioden. Sykdom må dokumenteres av helsepersonell.
 5. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen sendes et inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato.
 6. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.
 7. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet bli sendt til innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet.
 8. Kommunen kan helt unntaksvis innvilge redusert betaling/ bortfall av betaling dersom særlige sterke grunner tilsier det. Som eksempel nevnes sykdom som ikke faller inn under bokstav e.

Spørsmål om faktura

 • Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune under Min side, innlogging øverst til høyre på denne siden.
 • Dersom du har mottatt faktura for full plass etter du har fått vedtak om redusert oppholdsbetaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • For andre spørsmål til faktura eller betaling av plass kan du sende epost
 • Les mer om betaling av faktura til kommunen

Betalingsfritak i barnehage og SFO av helsemessige årsaker

For enkelte, som av helsemessige årsaker ikke kan ta i bruk plassen, er det etter vedtektene mulig å søke om fritak for betaling.

Betaling for barnehage og SFO når tilbudet er stengt

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Dette korrigeres fortløpende.

 

Jeg har ikke fødselsnummer, ID-porten eller bank ID på mobil

Dersom du ikke har ID  porten, bank ID på mobil eller dersom du ikke har fødselsnummer, kan du bruke dette søknadsskjema i PDF- format.

Send inn søknadsskjema med vedlegg i posten til Lillestrøm kommune, banehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm