Elever på 1. trinn i familier med lav inntekt kan få gratisplass


 • Fra 1.8.21 kan elever på 1. trinn i familier med en samlet inntekt under 350 000,- kr. få gratisplass i SFO. Det søkes på samme måte som for redusert betaling.
 • Søknadsfristen er innen 1. august for redusert betaling og gratisplass i SFO, skoleåret 2021-2022.
 • Alle med innvilget vedtak må søke på nytt før 1. august.

Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2021-31.12.2021

 • 5 dager: 3 370 kr + 231 kr i kost
 • 4 dager: 2 706 kr + 200 kr i kost
 • 3 dager: 2 053 kr + 163 kr i kost
 • 2 dager: 1 422 kr + 111 kr i kost
 • 1 dag: 788 kr + 58 kr i kost
 • Delt måned (50%): 1.686 kr + 116 kr i kost

Søskenmoderasjon

Det er søskenmoderasjon for barn i SFO. Det betyr 30 prosent moderasjon for søsken nr. 2 og 50 prosent moderasjon for søsken nr. 3 og øvrige.

Søskenmoderasjon gis automatisk til søsken som er folkeregistrert på samme adresse, med samme foreldre. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon.

Ta kontakt på e-post til  faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å få registrert dette. Dokumentasjon på fast delt bosted må sendes inn.

Om redusert betaling

Hvis prisen for SFO-plass er høyere enn 6 prosent av den samlede bruttoinntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris. Barnet må ha plass i SFO før du kan få vedtak om redusert betaling. 

Dersom du allerede har redusert foreldrebetaling i dag, må du søke på nytt for å få videreført dette ved nytt skoleår.

Om gratisplass i SFO

Fra 1. august 2021 kan elever på 1. trinn i familier med under 350 000,- kr. i inntekt få gratisplass på SFO.

Hvem kan søke?

 • Hvis familien har en samlet inntekt på inntil 350 000 og du har barn som begynner på 1. trinn til høsten, kan barnet få gratisplass på SFO.
 • Barnet må ha plass i SFO før du kan søke om gratisplass eller redusert betaling.

Hvordan søker du?

 • For å få gratisplass i SFO må du søke om redusert betaling.
 • Du søker på samme måte for redusert betaling og gratisplass.
 • Du kan søke redusert betaling/gratisplass for flere barn i samme søknad, uavhengig av om barna går i barnehage, skal begynne på skolen til høsten eller allerede har plass i SFO.
 • Under finner du veiledning til hva som eventuelt må legges ved søknaden og hvordan du søker. 

Om søknaden

 • Gratisplass gjelder kun for barn på 1. trinn som går på eller skal begynne på SFO. 
 • Kostpenger må betales.
 • Ordningen gjelder for skoleåret 2021-2022, med mulighet for forlengelse.
 • Søknaden gjelder fra måneden etter at du har søkt.
 • Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadsskjema for redusert betaling

Når du har akseptert tilbud om SFO-plass i Lillestrøm kommune kan du søke i foreldreportalen i Vigilo. Du bruker ID-porten ved pålogging.

Søk redusert betaling

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august, men du kan søke hele året.

For søknader om redusert foreldrebetaling som mottas etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Vi anbefaler at du søker før 31. mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris fra august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.

Veiledning til søknad

 • Gå til www.vigilo.no og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn skal du bare sende én søknad.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av året, kan du sende ny søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent. Dersom du mottar faktura med full pris etter at du har fått vedtak om redusert betaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • Du må legge ved dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt (for eksempel skattemelding, lønnsslipper, vedtak fra NAV). 

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Dersom du ikke får logget inn i Vigilo ligger det egen veiledning om hva du skal gjøre lenger ned på siden. 

Dokumentasjon

Kommunen innhenter husstandens inntektsopplysninger direkte fra skattemyndighetene. Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

Eksempler på dokumentasjon

 • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • Dokumentasjon fra Lånekassen
 • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift

Jeg har ikke fødselsnummer, ID-porten eller bank ID på mobil og får ikke søkt i Vigilo

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får søkt i Vigilo, som for eks. manglende fødselsnummer eller at du ikke har tilgang på ID-porten pålogging eller BankID på mobil. 

Du kan benytte dette søknadsskjema i PDF-format.

Send inn søknadsskjema med vedlegg i posten til Lillestrøm kommune v/ barnehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm.

 

Informasjon om betaling

 • Betaling regnes fra den 1. i hver måned, uavhengig av dato for oppstart.
 • Det må betales for full dag, selv om dagen bare benyttes før eller etter skoletid.
 • Barnet beholder plassen til den sies opp, eller til og med 4. klasse.
 • Har familien ubetalte regninger fra tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning, må det være inngått en betalingsavtale eller hele beløpet må være betalt før barnet kan starte i SFO.

Trenger du en kopi av faktura

Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune på Min side, innlogging med ID porten, øverst til høyre på denne siden.

 

Hva betyr rødt nivå for foreldrebetalingen i SFO og barnehage?

Redusert åpningstid

Rødt nivå kan medføre redusert åpningstid eller stenging både i de kommunale SFOene og barnehagene. Dersom dette besluttes, får man informasjon direkte fra skolen/SFO eller barnehagen.

Informasjon om foreldrebetaling på rødt nivå

 SFO og barnehagene i Lillestrøm kommune har vært på rødt nivå fra 11. mars og deler av våren, noe som deler av denne tiden har medført redusert åpningstid. I henhold til vedtektene for SFO § 17 vil det føre til reduksjon i foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. I henhold til vedtektene for barnehage § 19 vil det føre til reduksjon i foreldrebetaling dersom åpningstiden er mindre enn syv timer per dag. Rødt nivå innebærer også at matservering opphører.

Justeringer som følge av rødt nivå på faktura for mai

På faktura for mai er det gjort følgende korrigeringer:

 • Fra 22. mars og til 18. april var åpningstiden i barnehage mindre enn syv timer per dag, mens åpningstiden i SFO har vært redusert med mer enn 2,5 timer per dag fra 22. mars og ut april. Dette er det gjort fratrekk for slik at det kun er betalt for den tiden barnehagen/SFO har vært åpen.
 • Barnehage og SFO var stengt mandag til onsdag i påskeuka. Disse dagene er det gjort fratrekk for.
 • Matservering opphørte i både barnehage og SFO fra 11. mars og ut hele april. Det er lagt inn fratrekk for kost i perioden 11. mars og ut måneden. I tillegg er kost tatt bort for hele april.
 • Enkelte avdelinger i barnehager og enkelte SFO har i tillegg vært stengt i kortere perioder på grunn av smittesituasjonen. Det er gjort fratrekk for de dagene det har vært stengt.

Hvis det besluttes at barnehager og SFO fortsatt må driftes på rødt nivå i mai, vil dette bli justert på senere faktura.

Spørsmål om hvilke konsekvenser rødt nivå har for betaling for plass i privat barnehage eller privat SFO må rettes til disse enhetene direkte.

Justeringer som følge av redusert åpningstid på faktura for juni

Barnehagene

Barnehagene har fra 18. april hatt en åpningstid som ikke gir grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Det har også vært matservering fra mai måned. Kost har derfor blitt fakturert som vanlig fra juni.

Enkelte avdelinger i barnehager har  vært stengt i kortere perioder på grunn av smittesituasjonen. Det er gjort fratrekk for de dagene det har vært stengt.

SFO

SFO har hatt redusert åpningstid frem til 25. mai. På faktura for juni er det derfor gjort fratrekk for dette, slik at det kun er betalt for den tiden SFO har vært åpen. I SFO har det ikke vært matservering i mai, og det er gjort fratrekk for dette i juni. Det betales derfor ikke for kost i juni.

Regler om reduksjon i betaling -SFO

Når man pga. smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i SFO, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. Dette er bestemt i vedtektene for SFO § 17. Dersom SFO må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Regler om reduksjon i betaling - Barnehage

Når man pga. smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i barnehage, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden er mindre enn syv timer per dag. Dette er bestemt i vedtektene for barnehage § 19. Dersom barnehagen må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Matservering opphører i barnehage og SFO

Rødt nivå innebærer også at matservering opphører. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Plass i privat barnehage eller SFO?

Spørsmål om hvilke konsekvenser rødt nivå har for betaling for plass i privat barnehage eller privat SFO må rettes til disse enhetene direkte.

Spørsmål om faktura

 • Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune under Min side, innlogging øverst til høyre på denne siden.
 • Dersom du har mottatt faktura for full plass etter du har fått vedtak om redusert oppholdsbetaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • For andre spørsmål til faktura eller betaling av plass kan du sende epost
 • Les mer om betaling av faktura til kommunen

Betalingsfritak i barnehage og SFO av helsemessige årsaker

For enkelte, som av helsemessige årsaker ikke kan ta i bruk plassen, er det etter vedtektene mulig å søke om fritak for betaling.