Hva er tillatt i LNF?

I LNF-områder (landbruk, natur og friluftsliv) er det bare tillatt å sette opp bygninger som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Nye driftsbygninger må være dimensjonert i samsvar med faktisk driftsmessig behov.

Bygninger som ikke har tilknytning til landbruket, eller driftsbygninger som ikke er nødvendige for driften av gården, er avhengig av dispensasjon fra arealformålet LNF. Det er strenge krav for å kunne få innvilget dispensasjon.

Oppføre driftsbygning som du kan søke om selv

Du kan søke om følgende tiltak selv:

 • Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).
 • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Større bygninger kan du ikke søke om selv, og søknaden må da sendes inn av en ansvarlig søker (et foretak) på vegne av deg. Her finner du informasjon om hvordan du finner en ansvarlig søker.

Hva må en søknad om driftsbygning inneholde?

Se «Slik sender du søknaden på egen hånd» for lenker til søknadskjema og annen nyttig informasjon. Søknaden må imidlertid inneholde følgende:

 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett (dersom under 1000 m² totalt)
 • Redegjørelse hvor du beskriver:
  1. Hva du skal bruke driftsbygningen/tilbygget til
  2. Hvorfor du trenger en ny driftsbygning/nytt tilbygg til driftsbygning ut fra det driftsmessige behovet på gården din. Legg gjerne ved dokumentasjon som dokumenterer behovet
  3. Dersom tiltaket skal plasseres på dyrka eller dyrkbar mark, må du forklare hvorfor bygningen ikke kan ha en annen plassering et annet sted som gjør at du unngår å ta i bruk dyrka eller dyrkbar mark
 • Målsatt situasjonskart hvor du har tegnet inn og målsatt driftsbygningen/tilbygget, og målsatt avstand til andre bygninger, eiendomsgrense og avstand til midten av veien
 • Målsatte tegninger av bygget
 • Kvittering for nabovarsel
 • Kopi av informasjonen gitt i nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer til disse

Vi sender søknaden på uttalelse

Etter at vi har mottatt søknaden vil vi sende den til vår landbruksavdeling for en uttalelse. Ved behov vil vi også sende søknaden på uttalelse til fylkeskommunen for en vurdering av om det kan finnes automatisk fredede kulturminner på eiendommen.

Oppføre bygning unntatt fra søknadsplikt

Følgende tiltak er unntatt fra søknadsplikt, men må meldes inn til kommunen når de er ferdig oppført:

Når bygningen eller tilbygget er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plassering meldes inn til kommunen, slik at den føres inn i kommunens kartgrunnlag. Send skjema fra dibk.no og situasjonskart på e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Bruksendring av driftsbygninger

Noen ganger er det ønskelig å bruke en driftsbygning til et annet formål, eksempelvis lager eller selskapslokale. En annen bruk enn ordinær landbruksdrift vil komme i strid med arealformålet LNF, og vil derfor kreve dispensasjon. Det er strenge krav for å kunne få innvilget dispensasjon.

Søknader om bruksendring til andre formål enn landbruksdrift kan du ikke søke om selv, en ansvarlig søker må sende inn søknaden på vegne av deg. Vi anbefaler at du sammen med din ansvarlige søker bestiller en forhåndskonferanse.

Hva er en driftsbygning?

En driftsbygning er et bygg som er nødvendig for den ordinære landbruksdriften av en landbrukseiendom basert på gårdens ressurser. Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, gartneri og skogsdrift.

Veksthus, siloer og landbruksverksteder regner vi som driftsbygning så lenge de blir brukt i landbruksdriften. Brukes de for eksempel til lager av landbruksmaskiner for salg, opplag eller lignende, er det ikke lenger en driftsbygning, men et næringsbygg.

Bygg for fabrikkmessig produksjon og salg er heller ikke en driftsbygning. Dersom bygget har sammenheng med landbruksproduksjon som skjer på gården, eller gårdens behov for varer og tjenester, blir det regnet som en driftsbygning. For eksempel er et potetpakkeri å anse som en driftsbygning når det blir brukt til å pakke poteter fra egen produksjon, men ikke om potetene kommer fra andre. Bygg som brukes til oppstilling av hester kan være en driftsbygning, mens en ren ridehall ikke er en driftsbygning.

Våningshus og frittliggende garasjer for privatbiler er ikke driftsbygninger i landbruket.

Noen ganger ønsker man å oppføre en driftsbygning som er i en gråsone ved at bygningen både er nødvendig for driften av gården, samtidig som den legger til rette for annen virksomhet. I de fleste tilfeller vil bygningen da ikke lenger være en driftsbygning. Ta gjerne kontakt med vår landbruksavdeling for veiledning om dette.

Mer informasjon om LNF og landbrukseiendommer

For mer informasjon, se veilederen «Garden som ressurs» om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket og forholdet til plan- og bygningsloven.

Se gjerne kommunens sider om landbrukseiendom.