Hva er et tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)?

Tidsbegrenset opphold, også kalt korttidsopphold, er et målrettet helse- og omsorgstilbud der du aktivt er med på å formulere innhold og målsetting for oppholdet ditt.

Målet med korttidsoppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at du kan komme tilbake til ditt eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i dine ressurser og behov. 

Formålet med oppholdet

Formålet med oppholdet kan være

  • å gjenvinne/opprettholde funksjonsnivå etter sykdom/skade
  • medisinsk vurdering, avklaring og behandling
  • lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
  • avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Tjenestens omfang og nivå vil bli tilpasset ditt funksjonsnivå og/eller helsetilstand.

På korttidsavdelingen tilbys det fysioterapi og ergoterapi ut fra en behovsvurdering og ut fra hvilken type opphold bruker har. Omfanget av fysioterapi og ergoterapi vurderes individuelt.
Les mer om fysioterapi og ergoterapi

Hvem kan søke tidsbegrenset opphold i institusjon?

Tidsbegrenset opphold i institusjon kan være aktuelt for deg som har behov for

  • etterbehandling ved langvarig/alvorlig sykdom
  • lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase
  • opptrening etter sykdom/skade
  • trening og hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
  • utredning og avklaring av tjenestebehov etter sykehusopphold
  • fri fra tyngende omsorgsarbeid i hjemmet

Utfordringene må være så komplekse at behovet for medisinsk oppfølging, sykepleie, fysioterapi og ergoterapitjenester ikke kan dekkes av tjenestetilbud i eget hjem.

Hva koster det?

For ordinære korttidsopphold og rehabiliteringsopphold betaler du en egenandel etter statlige satser og eventuelle kommunale tillegg.

Etter 60. døgn pr kalenderår betaler du vederlag etter forskrift. Egenandel/vederlag dekker måltider, medisiner, forbruksmateriell. Transport til og fra oppholdet dekkes av institusjonen.

Du betaler ikke for avlastningsopphold. Måltider inngår i oppholdet. Dagsaktuelle medisiner og forbruksmateriell må du selv ta med. Institusjonene dekker ikke transport til og fra oppholdet.

Søke om sykehjemsplass

Slik søker du om sykehjemsplass.

Finn sykehjem

Se alle sykehjemmene i Lillestrøm.