Hva er et tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)?

Tidsbegrenset opphold, også kalt korttidsopphold, er et målrettet helse- og omsorgstilbud der du aktivt er med på å formulere innhold og målsetting for oppholdet ditt.

Målet med korttidsoppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at du kan komme tilbake til ditt eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i dine ressurser og behov. 

Kvalitetsstandard - Tidsbegrenset opphold i institusjon

Tidsbegrenset opphold i institusjon er et tilbud til deg som har behov for helsehjelp hele døgnet i en kortere og tidsavgrenset periode.

Hva gir tilbudet?

 • Tjenesten er et tilbud til deg som trenger observasjon, utredning, opptrening og eller medisinsk behandling som ikke kan gis i hjemmet.
 • Rehabilitering kan gis etter en tverrfaglig vurdering.
 • Tjenesten skal bidra til at du skal kunne bo hjemme lengst mulig.
 • Du kan få vurdert behov for hjelpemidler og tilpassing av disse.
 • Ditt funksjonsnivå og almenntilstand avgjør lengden på oppholdet.
 • Vi yter også god pleie og omsorg ved livets slutt.
 • Mat, medisiner og forbruksmateriell dekkes av oss.

Velferdsteknologi

Våre institusjoner benytter seg av velferdsteknologiske løsninger som blir individuelt tilpasset ditt behov. 

Vårt samarbeid

Målet med oppholdet blir utarbeidet i samarbeid med deg. 

Dine pårørende kan bistå for å gjøre ditt opphold så bra som mulig. Pårørende er velkommen på besøk etter gjeldene besøksregler på seksjonen. 

Du får en primærkontakt som veileder deg til å nå dine mål for oppholdet.

Primærkontakten er hovedkontakt og har løpende kontakt med pårørende og øvrige tjenesteytere. 

Under oppholdet må du belage deg på å dele dobbeltrom.

Hva vi forventer av deg og dine pårørende

Vi forventer at:

 • du utnevner en hovedpårørende vi har løpende kontakt med i samarbeid med deg.
 • du og dine pårørende deltar aktivt i arbeidet med plan og målsettingen for oppholdet.
 • du aktivt deltar i opptreningen for å få best utbytte av oppholdet. 
 • pårørende eller andre i ditt sosiale nettverk følger deg til legetimer og lignende. 

Dersom du har behov for anskaffelse av spesielle artikler, matvarer og liknende må du få hjelp av dine pårørende eller andre i ditt sosiale nettverk.

Ta med

Ta med dine faste hjelpemidler, klær, toalettsaker og andre nødvendige personlige eiendeler.

Forsikring

Institusjonene tar ikke ansvar for private eiendeler som blir borte. Dersom du bruker høreapparat, anbefaler vi deg å tegne egen forsikring på dette.

Tøyvask

Ditt private tøy vaskes av dine pårørende. Alt tøy og eiendeler må merkes med navn. Tøy som blir borte under oppholdet erstattes ikke.

Pris

Betaling skjer etter kommunens satser. Du vil motta faktura

Transport til og fra institusjonen

Transport til og fra institusjonen bestilles av fastlegen via pasientreiser senest kl. 13.00 siste virkedag før oppholdet start.
Du må betale egenandel for reise til og fra institusjonen ved korttidsopphold.

Hvordan søke på tidsbegrenset opphold i institusjon

Søknad sendes Tjenestetorget.
Søknadsskjema finnes på siden til Tjenestetorget, eller eller ved henvendelse til Tjenestetorget.

Du kan klage

Vi ønsker tilbakemelding fra deg for stadig å kunne forbedre oss. En eventuell klage på tjenesteutførelse rettes til seksjonsleder. 

Du kan også klage på vedtak. Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak kan Tjenestetorget hjelpe til med å skrive klagen.  Klagen sendes til Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Klagefristen er 4 uker.

Relevant lovverk

Tidsbegrenset opphold i institusjon tilbys ved:

Kvalitetsstandard - Avlastningsopphold i institusjon

Avlastningsopphold i institusjon er et tilbud til deg som har behov for pleie og omsorg hele døgnet og hvor pårørende har et stort ansvar for den daglige pleien og omsorgen.

Tilbudet er et avlastningstilbud for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hva gir tilbudet?

Tjenesten er et tilbud til deg som
trenger pleie og omsorg hele døgnet.
Tilbudet skal gi dine pårørende som
har det daglige omsorgen avlastning,
slik at du skal kunne bo hjemme
lengst mulig.

Mat på institusjon

Du får alle måltider dekket under
oppholdet.
Sentralkjøkkenet lager maten
til institusjonene. På de enkelte
institusjonene er det egne kjøkken
som tilbereder maten og produserer
spesialkost til seksjonene. Maten
anrettes og serveres i seksjonene.
Menyen hos oss er satt sammen av
faglærte kokker og kvalitetssikret
av ernæringsfysiolog. Maten er
riktig sammensatt i henhold til
ernæringsmessige anbefalinger.

Informasjon om seksjonens daglige rutiner vil du få under oppholdet.

Medisiner, medisinsk forbruksmateriell og hjelpemidler må du ta med deg til oppholdet.
Våre institusjoner benytter seg av velferdsteknologiske løsninger som blir individuelt tilpasset ditt behov.

Vårt samarbeid

Pårørende er velkommen på besøk
etter seksjonens besøksregler.
Du får en primærkontakt som følger
deg opp og har løpende kontakt med
pårørende og øvrige tjenesteytere.

Hva vi forventer av deg og dine pårørende

Vi forventer at:

 • du utnevner en hovedpårørende som vi har løpende kontakt med
 • du dekker utgifter til transport selv
 • du forholder deg til det vedtaket du har fått

Dersom du har behov for anskaffelse av spesielle artikler, matvarer og liknende må du få hjelp av dine pårørende eller andre i ditt
sosiale nettverk. 

Dersom du vil trenge medisinsk vurdering og behandling, skal du benytte din egen fastlege.

Ta med

Ta med dine faste hjelpemidler, klær, toalettsaker og andre nødvendige personlige eiendeler.

Forsikring

Vi oppfordrer til å la smykker og verdisaker være igjen hjemme. Institusjonene tar ikke ansvar for private eiendeler som blir borte. Dersom du bruker høreapparat, anbefaler vi deg å tegne egen forsikring på dette.

Tøyvask

Pårørende vasker ditt private tøy. Alt tøy må merkes med navn. Tøy som blir borte under oppholdet erstattes ikke.

Pris

Avlastningsopphold er gratis.

Hvordan søke på avlastningsopphold i institusjon 

Søknad sendes Tjenestetorget.
Søknadsskjema finnes på siden til Tjenestetorget, eller eller ved henvendelse til Tjenestetorget.

Du kan klage

Vi ønsker tilbakemelding fra deg for stadig å kunne forbedre oss. En eventuell klage på tjenesteutførelse rettes til seksjonsleder. 

Du kan også klage på vedtak. Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak kan Tjenestetorget hjelpe til med å skrive klagen.  Klagen sendes til Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Klagefristen er 4 uker.

Relevant lovverk

Avlastningsopphold opphold i institusjon tilbys ved:

Formålet med oppholdet

Formålet med oppholdet kan være

 • å gjenvinne/opprettholde funksjonsnivå etter sykdom/skade
 • medisinsk vurdering, avklaring og behandling
 • lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 • avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Tjenestens omfang og nivå vil bli tilpasset ditt funksjonsnivå og/eller helsetilstand.

På korttidsavdelingen tilbys det fysioterapi og ergoterapi ut fra en behovsvurdering og ut fra hvilken type opphold bruker har. Omfanget av fysioterapi og ergoterapi vurderes individuelt.
Les mer om fysioterapi og ergoterapi

Hvem kan søke tidsbegrenset opphold i institusjon?

Tidsbegrenset opphold i institusjon kan være aktuelt for deg som har behov for

 • etterbehandling ved langvarig/alvorlig sykdom
 • lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase
 • opptrening etter sykdom/skade
 • trening og hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • utredning og avklaring av tjenestebehov etter sykehusopphold
 • fri fra tyngende omsorgsarbeid i hjemmet

Utfordringene må være så komplekse at behovet for medisinsk oppfølging, sykepleie, fysioterapi og ergoterapitjenester ikke kan dekkes av tjenestetilbud i eget hjem.

Hva koster det?

For ordinære korttidsopphold og rehabiliteringsopphold betaler du en egenandel etter statlige satser og eventuelle kommunale tillegg.

Etter 60. døgn pr kalenderår betaler du vederlag etter forskrift. Egenandel/vederlag dekker måltider, medisiner, forbruksmateriell. Transport til og fra oppholdet dekkes av institusjonen.

Du betaler ikke for avlastningsopphold. Måltider inngår i oppholdet. Dagsaktuelle medisiner og forbruksmateriell må du selv ta med. Institusjonene dekker ikke transport til og fra oppholdet.

Søke om sykehjemsplass

Slik søker du om sykehjemsplass.

Finn sykehjem

Se alle sykehjemmene i Lillestrøm.