Om oss

 • 37 plasser for tidsbegrenset opphold
 • 25 langtidsplasser
 • 32 langtidsplasser tilrettelagt for personer med demens
 • 6 forsterkede langtidsplasser spesielt tilrettelagt for personer med demens eller adferdsforstyrrelser

Les mer om tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)
Les mer om langtidsplass

Tilbud

Besøkstid

Langtidsplasser

 • I langtidsavdelingene er pårørende alltid velkommen!
  Dette gjelder post 1, post 4 og post 5.

Tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)

 • På kortidsavdelingen (Post 2) tar vi i mot besøkende alle dager fra 11.00 til 19.00. Vi anmoder om at besøk foregår i fellesarealer, foajeen, kafeteriaen eller utendørs. 

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard - Tidsbegrenset opphold i institusjon

Tidsbegrenset opphold i institusjon er et tilbud til deg som har behov for helsehjelp hele døgnet i en kortere og tidsavgrenset periode.

Hva gir tilbudet?

 • Tjenesten er et tilbud til deg som trenger observasjon, utredning, opptrening og eller medisinsk behandling som ikke kan gis i hjemmet. 
 • Vi yter pleie og omsorg ved livets slutt. 
 • Rehabilitering kan gis etter en tverrfaglig vurdering. 
 • Tjenesten skal bidra til at du skal kunne bo hjemme lengst mulig. 
 • Du kan få vurdert behov for hjelpemidler og tilpassing av disse. 
 • Mat, medisiner og forbruksmateriell dekkes i hovedsak av oss. Vi har et begrenset utvalg av hygieneartikler og medisinsk forbruksmateriell. 
 • Trenger du noe utenom vårt sortiment er det fint om du medbringer dette til ditt opphold. 

Velferdsteknologi

Våre institusjoner benytter seg av velferdsteknologiske løsninger som blir individuelt tilpasset ditt behov.

Samarbeid med Tjenestetorg

Det er Tjenestetorg for voksne som er ansvarlig for å vedta innhold, målsetning og varighet på ditt kort- tidsopphold. Avdelingen har tett dialog med saksbehandler underveis i oppholdet, slik at det sikres en god plan før og etter utskrivelse til hjemmet eller annet tjenestested. 

I de tilfeller hvor det vurderes nød- vendig å endre målsetning og for- lenge et korttidsopphold, vil dette skje i dialog og samarbeid mellom deg, avdelingen og saksbehandler. Det er ikke nødvendig å sende skriftlig søknad dersom kommunen vurderer det nødvendig å forlenge oppholdet. 

Dersom du har spørsmål knyttet til kommunens tjenestetilbud, søknad om kommunale helse- og omsorgs- tjenester eller saksgang, ta gjerne kontakt med saksbehandler for veiledning, dialog og informasjon. 

Vårt samarbeid 

Målet med oppholdet blir utarbeidet i samarbeid med deg. 

Dine pårørende kan bistå for å gjøre ditt opphold så bra som mulig. Pårørende er velkommen på besøk etter gjeldende besøksregler i seksjonen. 

Du får en primærkontakt som veileder deg til å nå dine mål for oppholdet. 

Primærkontakten er hovedkontakt og har dialog med pårørende og øvrige tjenesteytere. 

Under oppholdet må du belage deg på å dele rom. 

Hva vi forventer av deg og dine pårørende

Vi forventer at:

 • du utpeker en hovedpårørende som vi har dialog med, i samarbeid med deg.
 • deltar aktivt i arbeidet med plan og målsettingen for oppholdet, og at du aktivt deltar i opptreningen for å få best utbytte av oppholdet.
 • dersom du har behov for anskaffelse av spesielle artikler, matvarer og liknende må du få hjelp av dine pårørende eller andre i ditt sosiale nettverk.
 • pårørende eller andre i ditt sosiale nettverk følger deg til legetimer og lignende. 

Dersom du har behov for anskaffelse av spesielle artikler, matvarer og liknende må du få hjelp av dine pårørende eller andre i ditt sosiale nettverk.

Ta med

Ta med dine faste hjelpemidler, klær, toalettsaker og andre nødvendige personlige eiendeler.

Har du medisinsk utstyr rekvirert fra din fastlege eller sykehus som for eksempel kateter, stomiutstyr, ban- dasjer eller utstyr til sondeernæring er det fint om du medbringer dette.

Vi har et begrenset utvalg av hygieneartikler i vårt sortiment. Trenger du noe annet, må dette medbringes til oppholdet.

Har du multidose så ta gjerne med disse. Har du spesielle medisiner som er startet opp i spesialist- helsetjenesten er det fint om du tar med disse.

For sikkerhets skyld

Vi oppfordrer til å la smykker og verdisaker være igjen hjemme. Institusjonen tar ikke ansvar for private eiendeler som blir borte. Dersom du bruker høreapparat, anbefaler vi deg å tegne egen forsikring på dette.

Tøyvask

Ditt private tøy vaskes av dine pårørende. Alt tøy/eiendeler må merkes med navn. Tøy som blir borte under oppholdet erstattes ikke.

Pris

Betaling skjer etter kommunens satser. Du vil motta faktura

Transport til og fra institusjonen

Transport til og fra institusjonen bestilles via Pasientreiser.

Du må betale egenandel for reise til og fra institusjonen ved korttidsopphold.

Hvordan søke på tidsbegrenset opphold i institusjon

Søknad sendes Tjenestetorget.
Søknadsskjema finnes på siden til Tjenestetorget, eller eller ved henvendelse til Tjenestetorget.

Du kan klage

Du kan også klage på vedtak.

Tjenestetorget har veiledningsplikt i slike saker og kan kontaktes Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Klagefristen er 4 uker.

Relevant lovverk

Tidsbegrenset opphold i institusjon tilbys ved:

Kvalitetsstandard - Avlastningsopphold i institusjon

Avlastningsopphold i institusjon er et tilbud til deg som har behov for pleie og omsorg hele døgnet og hvor pårørende har et stort ansvar for den daglige pleien og omsorgen.

Tilbudet er et avlastningstilbud for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hva gir tilbudet?

Tjenesten er et tilbud til deg som
trenger pleie og omsorg hele døgnet.
Tilbudet skal gi dine pårørende som
har det daglige omsorgen avlastning,
slik at du skal kunne bo hjemme
lengst mulig.

Mat på institusjon

Du får alle måltider dekket under
oppholdet.
Sentralkjøkkenet lager maten
til institusjonene. På de enkelte
institusjonene er det egne kjøkken
som tilbereder maten og produserer
spesialkost til seksjonene. Maten
anrettes og serveres i seksjonene.
Menyen hos oss er satt sammen av
faglærte kokker og kvalitetssikret
av ernæringsfysiolog. Maten er
riktig sammensatt i henhold til
ernæringsmessige anbefalinger.

Informasjon om seksjonens daglige rutiner vil du få under oppholdet.

Medisiner, medisinsk forbruksmateriell og hjelpemidler må du ta med deg til oppholdet.
Våre institusjoner benytter seg av velferdsteknologiske løsninger som blir individuelt tilpasset ditt behov.

Vårt samarbeid

Pårørende er velkommen på besøk
etter seksjonens besøksregler.
Du får en primærkontakt som følger
deg opp og har løpende kontakt med
pårørende og øvrige tjenesteytere.

Hva vi forventer av deg og dine pårørende

Vi forventer at:

 • du utnevner en hovedpårørende som vi har løpende kontakt med
 • du dekker utgifter til transport selv
 • du forholder deg til det vedtaket du har fått

Dersom du har behov for anskaffelse av spesielle artikler, matvarer og liknende må du få hjelp av dine pårørende eller andre i ditt
sosiale nettverk. 

Dersom du vil trenge medisinsk vurdering og behandling, skal du benytte din egen fastlege.

Ta med

Ta med dine faste hjelpemidler, klær, toalettsaker og andre nødvendige personlige eiendeler.

Forsikring

Vi oppfordrer til å la smykker og verdisaker være igjen hjemme. Institusjonene tar ikke ansvar for private eiendeler som blir borte. Dersom du bruker høreapparat, anbefaler vi deg å tegne egen forsikring på dette.

Tøyvask

Pårørende vasker ditt private tøy. Alt tøy må merkes med navn. Tøy som blir borte under oppholdet erstattes ikke.

Pris

Avlastningsopphold er gratis.

Hvordan søke på avlastningsopphold i institusjon 

Søknad sendes Tjenestetorget.
Søknadsskjema finnes på siden til Tjenestetorget, eller eller ved henvendelse til Tjenestetorget.

Du kan klage

Vi ønsker tilbakemelding fra deg for stadig å kunne forbedre oss. En eventuell klage på tjenesteutførelse rettes til seksjonsleder. 

Du kan også klage på vedtak. Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak kan Tjenestetorget hjelpe til med å skrive klagen.  Klagen sendes til Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Klagefristen er 4 uker.

Relevant lovverk

Avlastningsopphold opphold i institusjon tilbys ved:

Kvalitetsstandard - Langtidsopphold i institusjon

Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til deg som har varige og sammensatte pleie- og omsorgsbehov som ikke kan ivaretas med tjenester i eget hjem.

Du får tilbud om enerom med eget bad. 

På institusjonen får du helsehjelp, pleie og omsorg tilpasset ditt behov. 

Du får tilbud om aktiviteter som skal bidra til en meningsfull hverdag. 

Vårt samarbeid

Pårørende er velkommen på besøk etter seksjonens besøksregler. 

Du får en primærkontakt som koordinerer og sørger for at dine behov blir ivaretatt og at kontakten med pårørende opprettholdes. 

Innholdet i tjenesten blir utarbeidet i samarbeid med deg og dine pårørende. Ved behov kan du få en vurdering fra fysioterapeut og ergoterapeut. 

Ved behov får du legetilsyn fra institusjonslegen, bistand fra tannlege, samt tilgang til spesialisthelsetjenester. 

Betaling

Betalingen for institusjonsoppholdet fastsettes ut fra din inntekt, etter gjeldende forskrift. Informasjon om betalingen får du i eget vedtak.
Betalingen for institusjonsoppholdet fastsettes ut fra din inntekt, etter gjeldende forskrift 

Mat på institusjon

Sentralkjøkkenet lager maten til institusjonene. På de enkelte institusjonene er det egne kjøkken som tilbereder maten og produserer spesialkost til seksjonene. Maten anrettes og serveres i seksjonene. 

Menyen hos oss er satt sammen av faglærte kokker og kvalitetssikret av ernæringsfysiolog. Maten er riktig sammensatt i henhold til ernæringsmessige anbefalinger. 

Velvære

Frisør og fotpleier kan benyttes mot egen betaling og vi hjelper til med å bestille time. Vi tilbyr hygieneartikler innenfor vårt sortiment. 

Inventar og tøy

Seng og nattbord er standardutstyr på rommet. Etter avtale med seksjonen kan du ta med deg noen av dine private eiendeler. Ved utflytting skal private eiendeler hentes innen 48 timer. 

Vi tilbyr vask av privat tøy som tåler minimum 40 grader i industrivaskemaskin. Ditt private tøy må være merket. Våre institusjoner tar ikke ansvar for umerket tøy eller tøy som ikke tåler maskinvask. 

Vi dekker utgifter til:

 • Offentlige tannhelsetjenester
 • Medisiner
 • Medisinsk forbruksmateriell
 • Hjelpemidler
 • Transport til og fra behandling og undersøkelser, rekvirert av sykehjemmet

Velferdsteknologi

Våre institusjoner benytter seg av velferdsteknologiske løsninger som blir individuelt tilpasset ditt behov. 

Hva vi forventer av deg og dine pårørende

Vi forventer at:

 • Det oppnevnes en hovedpårørende eller verge som vi har løpende kontakt med.
 • Institusjonene har fokus på personsentrert omsorg og ønsker at du og hovedpårørende er delaktig i utarbeidelse av tiltak.
 • Prørende eller din kontaktperson sørger for at ditt private tøy og eiendeler er merket.
 • Ved behov for spesielle artikler som vi ikke kan tilby, må du få hjelp av dine pårørende/verge til dette.
 • Vi forventer at du og dine pårørende har satt dere inn i informasjon knyttet til oppholdet.
 • Vi forventer at du og dine pårørende ønsker å bidra til et godt samarbeid. 

Flytting mellom seksjoner og avdelinger kan forekomme etter faglig vurdering.

For sikkerhets skyld

Vi gjør vårt ytterste for å sikre beboeres eiendeler. Institusjonene tar ikke ansvar for private eiendeler som blir borte. Dersom du bruker høreapparat, anbefaler vi deg å tegne egen forsikring på dette.

Hvordan få langtidsopphold i institusjon

Søknad sendes Tjenestetorget
Søknadsskjema finnes siden til Tjenestetorget, eller eller ved henvendelse til Tjenestetorget.

Du kan klage

Klage på tjenesteutførelse rettes til seksjonsleder.

Du kan også klage på vedtak.

Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak kan Tjenestetorget hjelpe til med det. Klagen sendes til Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Klagefristen er 4 uker.

Relevant lovverk

Langtidsopphold tilbys ved: