Hovedregelen er søknadsplikt

I områder under marin grense kan det være stor sannsynlighet for å finne leire som kan bli kvikk (kvikkleire). Derfor er terrenginngrep i områder som under marin grense i all hovedsak å anse som søknadspliktige terrenginngrep, som må omsøkes av fagfolk (en ansvarlig søker).
Søk med hjelp av fagfolk

Terrenginngrep i områder ligger under marin grense vil i all hovedsak vurderes til å være et vesentlig terrenginngrep. 
Et vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 k)
Begrepet «vesentlig» vil være dynamisk og avhengig av flere forhold, som for eksempel  grunnforhold, typografi, kulturlandskap med mer.

Unntak for mindre terrengendringer

Det er i byggesaksforskriften (SAK10) listet opp noen unntak fra dette for «mindre fyllinger eller planering av terreng».
Enkelte mindre fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikt. Hva som anses som mindre, vil avhenge av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene.
Unntaket gjelder fylling/planering der høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng er inntil

  • 3 m i spredtbygd strøk
  • 1,5 m i tettbygd strøk
  • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende i tett bebyggelse

Beregningen av høydeforskjellen gjelder slik at terrengendringen ikke på noe punkt kan overstige den gitte høydebegrensning.

Fyllingen/planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrensen.
Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av unntaksbestemmelsen. Arbeider som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet.

I Lillestrøm kommune vil blant annet grunnforholdene på stedet være avgjørende for om det må vurderes til et søknadspliktig terrenginngrep eller ikke.

 SAK10 §4.1 bokstav f) nr. 7

Krav i reguleringsplan/kommuneplan

I enkelte områder og/eller type saker har de ulike kommuneplanene og reguleringsplanen egne regler for terrenginngrep.

Sjekk ut hva som gjelder særskilt for din eiendom i vår kartportal

Ta kontakt

Er du usikker på om ditt tiltak er søknadspliktig?

Ta kontakt med byggesaksveiledningen for nærmere informasjon.