Bytte skole

Du kan søke om å bytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen). Hvis du skal flytte, trenger du ikke søke om å bytte skole, men si fra på nåværende skole.

Tidlig skolestart

Hvis du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om dette hvis barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det året de fyller 6 år. Hvis du mener at barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke om utsatt skolestart.

Slette fravær i grunnskolen

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Fritak fra vurdering med karakter

Søk om fritak fra vurdering med karakter.

Søke om fri

Søke fri for elever. Hvem behandler søknaden? Klagerett, reglement og oppfølging.

Skoleskyss

Kriterier for skoleskyss. Hvordan søke.

Søk plass på SFO

Hvordan søke, frist, svare på tilbud

Priser, søknad om redusert betaling og gratis SFO-plass

Priser og søknadsskjema for redusert betaling og betalingsfritak.

Oppsigelse, endring og permisjon

Hvordan si opp SFO-plassen eller endre oppholdstid.

Skolemiljø og mobbing

Rettigheter, hjelp, klage på skolen.

Søk om ekstra oppfølging

PP-tjenesten, logopen, synspedagog tilrettelagt undervisning.

Oppfølging av PP-tjenesten

Barn, unge og voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til å få hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Logoped til barn og voksne

Kommunen tilbyr logopedhjelp for barn og voksne.

Synspedagog

Lillestrøm kommune har tilbud til barn og voksne som etter sykdom, skade eller ulykke får synsvansker.

Særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Kommunen har fem ulike tilbud med høy spesialpedagogisk og miljøterapeutisk kompetanse for barn som trenger et særlig tilrettelagt opplæringstilbud.