Vannmåler

Slik får du vannmåler, vannmåleravlesning, bestilling av vannmåler for rørlegger.

Vann og vannkvalitet

Varslede avstengninger, telefonvarsling, vannskader, drikkevannskvaliteten, registrere vannbrønn.

Stengt vann

Vannavstenginger, akutte og planlagte hendelser, råd ved stengt og brunt vann, telefonvarsling.

Avløp, kloakk og septik

Tømming av septiktank, tett avløp, privat renseanlegg, drenering, overvann og takvann. Etablering og vedlikehold av olje- og fettutskiller.

Overvann

Hvordan sikre bolig og eiendom mot overvann, oversvømmelser og vann på avveie.

Priser og gebyrer for vann og avløp

Hvordan beregnes vann- og avløpsgebyrene. Hva er forskjellen på fastgebyr og forbruksgebyr. Hvordan beregnes tilknytningsgebyrer.

Uttak av vann for tappetest og andre formål

Søknad om uttak av vann for tappetest og søknad om vannuttak fra hovedledningsnett.

Retningslinjer for slokkevann

Kommunene på Romerike har felles retningslinjer for vannforsyning til brannslokking og til sprinkleranlegg.

VA-normen

Hva er VA-normen, hva beskrives i VA-normen og når skal VA-normens retningslinjer brukes.

Bygge nær offentlige VA-ledninger

Det er normalt ikke tillatt å bygge nærmere offentlige ledninger enn fire meter.

Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger

Søknad om tilknytning (VA-melding) skal godkjennes for både nye byggetiltak og for eksisterende boliger som ønsker ny eller endret tilknytning.

Private vann- og avløpsledninger

Private vann- og avløpsledninger kalles også stikkledninger. Det er grunneier som har ansvaret for vann- og avløpsledningene som går fra kommunens hovedledning og inn til eiendommen din.

Svømmebasseng

Vann til og tømming av svømmebasseng.