Tjenestetorget for voksne

Døren inn til alle helsetjenestene kommunen har å tilby.

Helsehjelp

Legevakt, KAD, tjenestetorg, helsestasjon, vaksine, skolehelsetjeneste, tannhelse, frisklivssentraler, fastlege, rådgivning.

Helsetjenester for barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi, avlastningstilbud, Tildeling barn og unge, individuell plan og koordinator, Helsestasjon, fritidskontakt, opplæring og veiledning for foresatte, barn og unge som pårørende

Barnevern og foreldreveiledning

Familieveiledning, barnevernstjenesten, bekymringsmelding, fosterhjem, besøkshjem, ettervern, ungdom og integrering.

Fysioterapi og ergoterapi

Rehabilitering, hjemmerehabilitering, fysio- og ergoterapi for barn og voksne, fysioterapeuter med kommunal avtale.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, hjelpemidler, velferdsteknologi.

Hjelpemidler

Lån av hjelpemidler en kort periode eller ved behov for reparasjon av hjelpemidler fra NAV.

Nedsatt funksjonsevne

BPA, barn og unge med funksjonsnedsettelser, hjemmetjenester, demens, HC-parkering, bo- og miljøtjenester, verge.

Psykisk helse

Psykisk helse og familiestøtte, kriseteam, helsestasjon for ungdom – psykisk helse, boliger, pakkeforløp.

Rusomsorg

Rusinstitusjoner, tilbud for de over 18 år, pakkeforløp.

Eldreomsorg

Sykehjem og dagsenter, Lindrende enhet, aktivitetssenter for eldre, sykehjemsplass, kosthold, ernæring og matomsorg.

Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

OUT er en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Lillestrøm kommune jobber for at alle barn og unge i kommunen skal ha en god oppvekst. Vi jobber for å sikre at alle våre tjenester samarbeider godt.

Pårørende

Er du pårørende?, avlastning, opplæring og veiledning, omsorgsstønad (omsorgslønn).

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom ut fra forhold i virksomheter, omgivelsene og miljøet. Feltet favner bredt og tverrfaglig og utgjør en vesentlig del av folkehelsearbeidet.