Tjenestetorget for voksne

Tjenestetorg for voksne er kommunens «en dør inn» til helse og-omsorgstjenester for innbyggere over 18 år.

Helsehjelp

Legevakt, KAD, tjenestetorg, helsestasjon, vaksine, skolehelsetjeneste, tannhelse, frisklivssentraler, fastlege, rådgivning.

Helsetjenester for barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi, avlastningstilbud, Tildeling barn og unge, individuell plan og koordinator, Helsestasjon, fritidskontakt, opplæring og veiledning for foresatte, barn og unge som pårørende

Barnevern og foreldreveiledning

Familieveiledning, barnevernstjenesten, bekymringsmelding, fosterhjem, besøkshjem, ettervern, ungdom og integrering.

Koronavaksinering

Slik får du time til vaksinering. Vaksineringen foregår på Fetsund kommunehus og vaksinen er gratis.

Fysioterapi og ergoterapi

Rehabilitering, hjemmerehabilitering, fysio- og ergoterapi for barn og voksne, fysioterapeuter med kommunal avtale.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, hjelpemidler, velferdsteknologi.

Hjelpemidler

Lån av hjelpemidler en kort periode eller ved behov for reparasjon av hjelpemidler fra NAV.

Nedsatt funksjonsevne

BPA, barn og unge med funksjonsnedsettelser, hjemmetjenester, demens, HC-parkering, bo- og miljøtjenester, verge.

Psykisk helse og avhengighet

Tilbud til voksne, de under 18 år og pårørende. Tjenester, hjelp til selvhjelp og informasjon og enkle tips.

Eldreomsorg

Sykehjem og dagsenter, Lindrende enhet, aktivitetssenter for eldre, sykehjemsplass, kosthold, ernæring og matomsorg.

Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

OUT er en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Lillestrøm kommune jobber for at alle barn og unge i kommunen skal ha en god oppvekst. Vi jobber for å sikre at alle våre tjenester samarbeider godt.

Pårørende

Er du pårørende? Her finner du nyttig informasjon og oversikt over aktuelle tjenester og tilbud i kommunen.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom ut fra forhold i virksomheter, omgivelsene og miljøet. Feltet favner bredt og tverrfaglig og utgjør en vesentlig del av folkehelsearbeidet.